1. Теоретико-методологічні та психологічні аспекти створення і впровадження інноваційних методів навчання

Абраменкова Юлія Володимирівна, Деякі прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів економічних спеціальностей у курсі вищої та прикладної математики. Читати

Васильєва Дарина Володимирівна, Комп’ютеризація освіти: від ЕОМ до мультимедійної дошки. Читати

Власенко Катерина, Формування саморегуляції навчальної діяльності студентів ВТНЗ під час навчання вищої математики. Читати

Горр Геннадий Викторович, Щетинина Е. К., О внедрении современных достижений аналитической механики в специальные курсы по математическому моделированию движений механических систем. Читати

Зуєнко Н. О., Kонцепція формування комунікативної культури майбутніх фахівців сільського господарства. Читати

Іванченко Євгенія Анатоліївна, Інноваційні технології як засіб інтеграції в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Читати

Коваленко Н. В., Удовиченко Р. А., О прикладной направленности спецкурса по криптографии в профильном обучении старшеклассников. Читати

Кобзар Валентина Миколаївна, Особливості застосування кейс методу при підготовці студентів до інноваційної діяльності. Читати

Латышев О. Ю., Ильин В. Н., Макарова Л. Н. (Москва, Воронеж, Россия), Общее образование детей-сирот средствами ИКТ. Читати

Латышев О. Ю., Гоготова Ю. В. (Москва, Россия), Туризм и краеведение в медиаобразовании детей-сирот. Читати

Латышев О. Ю. (Москва, Россия), Общие подходы к формированию дистанционного курса для сотрудников интернатного учреждения по социальной адаптации детей-сирот. Читати

Латышев О. Ю. (Москва, Россия), Критерии оценки результатов дистанционного курса для сотрудников интернатного учреждения по социальной адаптации детей-сирот. Читати

Латышев О. Ю., Пилюгина Е. В. (Москва, Воронеж, Россия), Роль медиаобразования в работе школы юного экскурсовода. Читати

Латышев О. Ю., Петрова Е. В. (Москва, Азов, Россия), Медиаобразование детей-сирот в сфере спортивной подготовки. Читати

Латышев О. Ю., Чайкина Л. П. (Москва, Воронеж, Россия), Литературное краеведение средствами медиаобразования как путь социализации детей-сирот. Читати

Латышев О. Ю., Байер Е. А. (Москва, Азов, Россия), Профилактика негативных последствий использования информационных технологий. Читати

Лесько Олександр Йосипович, Прищак Микола Дем'янович, Структра та зміст психології управління в організації: інноваційні тенденції. Читати

Литвинова О. В., Стимулювання студентів аграрних внз у процесі формування вмінь та навичок культури професійного спілкування. Читати

Мельниченко Олена Петрівна, Залежність якості освіти від форми контролю успішності студентів. Читати

Мусійчук С. М., Формування самоефективності майбутніх лікарів ветеринарної медицини: сучасні підходи та особливості. Читати

Петрук Віра Андріївна, Проблеми якісної фундаментальної підготовки майбутніх інженерів та шляхи їх подолання. Читати

Прач Вікторія Станіславівна, Використання інноваційних методів навчання в процесі евристичного навчання математики в класах гуманітарного профілю. Читати

Ротаньова Наталія Юріївна, Евристичне навчання математики як сучасна педагогічна технологія. Читати

Рудницький Сергій Олександрович, Метод проектів як ефективна технологія вивчення дискретної математики. Читати

Скафа Олена Іванівна, Тимошенко О. В., Професійно орієнтоване евристичне навчання математики: сутність підготовки майбутніх біологів. Читати

Ткач Ю.М., До питання адаптації студентів-першокурсників під час навчання математики. Читати

Требик Олена Сергіївна, Раціональне поєднання інноваційних та традиційних методів викладання математики у коледжах. Читати

Хом'юк Ірина Володимирівна, Хом'юк Яна Вікторівна, Деякі теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій в процесі вивчення математичних дисциплін. Читати

Швардак Маріанна Василівна, Особливості технології перспективно-випереджального навчання С. М. Лисенкової. Читати

Шевцова Олена Михайлівна, Психологічні засади розвитку професійної Я-концепції майбутніх та молодих педагогів в контексті інноваційної діяльності. Читати

Франчук Т., Проблема забезпечення логіки трансформаційних процесів в системі вищої професійної освіти. Читати

 

 

2. Інноваційні технології формування професійної компетентності та її складових у майбутніх випускників ВНЗ

 

Айстраханов Дмитро Дарамович, Математичні моделі професійної компетентності майбутнього фахівця. Читати

Амеліна Світлана Миколаївна, Розвиток професійної компетентності майбутніх перекладачів: термінологічний аспект. Читати

Белая Анна Леонидовна (Минск, Беларусь), Оценка взаимосвязи учебных достижений, вербального интеллекта и педагогических способностей студентов, изучающих английский язык как специальность. Читати

Білецька Галина Анатоліївна, Формування природничо-наукової компетентності майбутніх екологів засобами інформаціного середовища moodle. Читати

Благодир Л. А., Благодир Ф. К , Мартинюк   Н. Г., Інноваційні технології на заняттях з методики математики у педагогічних вузах, як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя. Читати

Вікторова Леся Вікторівна, Манько В. М., Технологічні аспекти професійної іншомовної підготовки студентів ВНЗ. Читати

Вітер Світлана Анатоліївна, Підвищення мотивації студентів до оволодіння фахом економіста-аграрія засобами мотиваційного тренінгу. Читати

Войтовик Валентина Анатоліївна, Формування професійних математичних компетентностей майбутнього вчителя математики з використанням інноваційних технологій. Читати

Герасимова Ірина Геннадіївна, Проблема формування професійної мобільності у контексті психолого-педагогічної підготовки магістрантів. Читати

Годованюк Тетяна Леонідівна, Інноваційні технології у навчанні майбутніх учителів математики. Читати

Гордійчук Галина Борисівна, Використання ІКТ і мережевих сервісів у дослідницькій діяльності майбутніх педагогів. Читати

Гунько Наталя Анатоліївна, Складові педагогічної майстерності майбутнього викладача технічних дисциплін. Читати

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, "Інноваційна діяльність керівника закладу освіти" як навчальна дисципліна в системі професійної підготовки менеджерів освіти. Читати

Зозуля Євген Сергійович, Особенности изложения темы «вычисление определителей» в курсе высшей математики для будущих инженеров. Читати

Іжко Є. М., Підготовка майбутніх філологів у контексті теорії типології учнів. Читати

Кадемія Майя Юхимівна, Інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін. Читати

Ковальчук Ольга Сергіївна, Динаміка мотивації навчальної діяльності студентів. Читати

Конькова Т., Проблеми самовизначення студента в контексті компетентнісної професійної освіти. Читати

Кордонська Альона, Використання мультимедійних технологій на заняттях іноземної мови у вищій школі. Читати

Кочурська Інна Вікторівна, Формування гуманістичної спрямованості як складової професійної компетентності майбутніх фахівців. Читати

Краєвська Ольга Дмитрівна, Використання системно-синергетичного підходу в формуванні комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв. Читати

Куанышбаева Зауре Бекеновна, Формирование профессиональной компетентности будущих воспитателей . Читати

Лосєва Наталія Миколаївна, Непомняща Тетяна Володимирівна, Технологія формування комунікативної компетентності студентів ВТНЗ у процесі навчання математичних дисциплін. Читати

Лучанінова Ольга Петрівна, Особливості застосування кейс-методу у процесі формування у студентів технологічної компетентності. Читати

Медетова Лаура Сухраповна (Шымкент, Казахстан), Информационно–компьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего учителя начального обучения. Читати

Миколюк Ольга Петрівна, Іншомовна компетентність як складова професійної компетентності інженерів-конструкторів аграрного профілю. Читати

Монашненко А. М., Професійна компетентність як результат професійної підготовки перекладача. Читати

Мороз Світлана Едуардівна, Товарознавці-експерти на ринку митних послуг: інновації професійної підготовки. Читати

Нічуговська Лілія Іванівна, Науково-методичні особливості формування професійно-математичної компетентності студентів економічних університетів. Читати

Овчарук Василь, Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів. Читати

Поліщук Л. В., Калашник О., Ногаль В., Компетентнісний підхід професійної підготовки товарознавців-експертів. Читати

Прокопенко Н., Функціональна компонента  предметної моделі з векторної алгебри. Читати

Таран Ірина Борисівна, Формування навичок застосування інформаційно-комунікаційної компетентності магістрів спеціальності «дошкільна освіта». Читати

Тарасенко Ростислав Олександрович, Сутність інформаційних компетенцій майбутніх перекладачів. Читати

Тягай Ірина Михайлівна, Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з математичного аналізу. Читати

Холод Дарія Анатоліївна, Підготовка майбутніх вчителів математики  засобами ІКТ. Читати

Хом'юк Віктор Вікторович, Формування математичної компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників. Читати

Шароватова Олена Павлівна, До питання про формування професійної компетентності у майбутніх фахівців за напрямом підготовки "Охорона праці". Читати

Янковец Татьяна Анатольевна (Минск, Беларусь), Разитие дидактической компетентности будущего педагога:технологический аспект. Читати

 

 

3. Інтерактивні та сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні дисциплін фундаментального, природничо-наукового та гуманітарного циклів технічних ВНЗ

 

Гончарова И. В., Мультимедийные дидактические игры как средство формирования познавательной активности студентов. Читати

Гречановська Олена Володимирівна, Використання інноваційних технологій у формуванні культурологічної компетентності в майбутніх інженерів. Читати

Джеджула Олена Михайлівна, Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі комп'ютерно орієнтованих технологій. Читати

Дода Анастасія Федорівна, Огляд сучасного наповнення інтернет-ресурсів онлайн калькуляторами для розв’язання задач елементарної математики. Читати

Залюбівська Оксана Броніславівна, Використання технології портфоліо у курсі ‟Основи риторикиˮ. Читати

Кириленко Неля Михайлівна, Інформаційні технології як засіб розвитку творчої особистості студента. Читати

Клєопа Ірина Анатоліївна, Використання інноваційних методів навчання в процесі вивчення математики слухачами – іноземцями підготовчого відділення. Читати

Клочко Віталій Іванович, Коломієць Альона Анатоліївна, Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних за кладах. Читати

Коломієць Альона Анатолієвна, Криворучко Ірина Миколаївна, Деякі шляхи покращення самостійної роботи майбутніх інженерів в процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Читати

Костогриз Анастасія Олександрівна, Організація контролю навчальної діяльності школярів у дистанційному режимі. Читати

Лєсовий Володимир Юрійович, Впровадження сайту дисципліни у навчальний процес технічного ВНЗ. Читати

Махомета Тетяна Миколаївна, Інноваційні технології навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні аналітичної геометрії. Читати

Михалевич В. М., Крупський Я. В., Тютюнник О. І., Організація самостійної роботи студентів шляхом впровадження навчальних Maple-тренажерів у навчальний процес. Читати

Михалевич В. М., Чухно М., Проблема оперативної роздачі електронних матеріалів в умовах використання СКМ у навчанні вищої математики. Читати

Мишак Олена Олексіївна, Інтерактивне навчання іноземної мови як засіб формування гуманістичного світогляду. Читати

Пилипенко О.П., Використання комп’ютерних технологій тестування і контролю навчання в університеті ветеринарної медицини ганновера. Читати

Прозор Олена Петрівна, Використання групових форм організації навчальної діяльності у навчанні фундаментальних дисциплін. Читати

Стеценко Надія Миколаївна, Оптимізація самостійної роботи студентів засобами ІКТ (з досвіду роботи). Читати

Cулім Тетяна Петрівна, Поєднання традиційної та дистанційної форм навчання курсу аналітичної геометрії та лінійної алгебри студентами-фізиками. Читати

Творун Оксана Вікторівна, Результати педагогічного експерименту з формування навичок самоосвіти першокурсників ВТНЗ у процесі вивчення фундаментальних дисциплін. Читати

Тютюнник Оксана Іванівна, Використання систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення. Читати

Хом'юк Ірина Володимирівна, Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення аналітичної геометрії. Читати

Чумак Олена Олександрівна, Методи навчання майбутніх інженерів під час практичних занять з теорії ймовірностей та випадкових процесів. Читати

 

 

4. Інноваційні технології навчання спеціальним дисциплінам в технічних ВНЗ

 

Розводюк Михайло Петрович, Левицький Сергій, Онлайн захист міжвузівських дипломних проектів. Читати

Фоменко Андрій вікторович, Аналіз елементів віртуальних навчальних лабораторій. Читати

 

 

5. Інноваційні технології навчання студентів нетехнічного напряму підготовки

 

Білятинська Ірина Миколаївна, Електронний навчальний посібник як інноваційна технологія навчання студентів. Читати

Вікторова Леся Вікторівна, Актуальні проблеми професійної підготовки перекладачів. Читати

Власенко Людмила Василівна, Використання сучасних інноваційних технологій у ВНЗ. Читати

Дембровська О.Б., Напрями у складанні програм з іноземної мови для студентів немовних факультетів. Читати

Дутова Анна Павлівна, Комп’ютерне тестування студентів під час навчання математичного аналізу. Читати

Курок Віра Панасівна, Шевель Борис Олександрович, Історична складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Читати

Литвинова Наталія Вікторівна, Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Читати

Музиченко Світлана Василівна, Лекції з друкованою основою. Читати

Назаренко Наталя, Формування комп’ютерної компетенції при навчанні студентів нетехнічних спеціальностей інформатиці та математиці. Читати

Паламарчук Віктор Олександрович, Шевцов С., Використання статистичних методів у підготовці студентів напряму „інформаційні технології проектування (ітп)”. Читати

Перунок Олександр Миколайович, Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів при підготовці інженерів-педагогів будівельного профілю. Читати

Полякова Наталія Михайлівна, З практики проведення інтегрованих занять з математики для студентів-технологів. Читати

Силенок Ганна Анатоліївна, Використання ІКТ у процесі навчання вищої математики студентів аграріїв. Читати

Ткачук Галина Володимирівна, Бондаренко Тетяна, Особливості організації навчальних ресурсів дистанційного курсу на базі платформи MOODLE. Читати

Хомік Оксана, Мультимедійні технології як засіб формування управлінської культури майбутніх економістів. Читати

Юрченко Ганна Сергіївна, Фольклор як народна педагогіка. Читати

 

6. Проблеми та перспективи підготовки та перепідготовки викладачів до використання інноваційних технологій в навчальному процесі

 

Ачкан Віталій Валентинович, Проблеми підготовки майбутнього вчителя математики до інноваційної діяльності у профільній школі. Читати

Бевз Валентина Григорівна, Підготовка та перепідготовка викладачів до використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Читати

Жарая Світлана Борисівна, Проблеми перепідготовки викладачів до використання інноваційних технологій у системі післядипломної освіти педагогічних працівників. Читати

Петренко Лариса Михайлівна, Мотивація досягнень керівників професійно-технічних навчальних закладів: аналіз результатів діагностики. Читати

Шахіна Ірина, Інформаційне освітнє середовище в навчальному процесі вищого навчального закладу. Читати